การเผยแพร่ผลงานวิจัย

 

เจตน์สฤษฎิ์ สังขพันธ์ เก็ตถวา บุญปราการ และนันทรัฐ สุริโย (2558) คนขึ้นตาล กับความมั่นคงทางอาหารภายใต้วิถีโหนดในคาบสมุทรสทิงพระ. ใน เอกสารการประชุมหาดใหญ่วิชาการ ครั้งที่ 6 วันที่ 25-26 มิถุนายน 2558 ณ หอประชุมคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่. สงขลา: มหาวิทยาลัยหาดใหญ่.

เจตน์สฤษฎิ์ สังขพันธ์ เก็ตถวา บุญปราการ  สุภาวดี  ธรรมรัตน์  และนันทรัฐ สุริโย.  (2558).  กระบวนการเรียนรู้เพื่อสืบทอดวิถีโหนด-นา-เลผ่านศูนย์การเรียนรู้ชุมชนตำบลท่าหิน อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา.  ใน  การประชุมวิชาการวิจัยสถาบัน มหาวิทยาลัยขอนแก่น การวิจัยสถาบันเพื่อการพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศ วันที่ 8 สิงหาคม 2558 ณ อาคารพจน์  สารสิน มหาวิทยาลัยขอนแก่น.(หน้า 274-278).  ขอนแก่น: ฝ่ายวิจัยและการถ่ายทอดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น. (ได้รับโล่รางวัลนำเสนอภาคบรรยายในระดับดีเด่น)