ทีมวิจัยโหนดนาเล

แนะนำทีมวิจัย

r1

r2

 

เจตน์สฤษฎิ์สังขพันธ์ (เจตน์/ชัย) คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่

sapichai@yahoo.com

r3

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เก็ตถวา บุญปราการ (ตุ๊ก) คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

kettawa@hotmail.com

 

r5

สุภาวดี  ธรรมรัตน์ (ใหญ่) คณะศึกษาศาสตร์ และศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่

S_thammarat@hotmail.com

r6

นันทรัฐ  สุริโย (บอนด์) นักวิจัยอิสระ

nsuriyo@hotmail.com

r7

จตุเอก ภูมพฤทธิ์ (รถบัส)รอรับปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิตม.อ.(ตากล้องมือโปร)

r8

ภรณีย  ยี่ถิ้น(เดือน) นักศึกษาปริญญาโทพัฒนามนุษย์และสังคม คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

r9

สกาวรัตน์  บุญวรรโณ(เตย) นักศึกษาปริญญาโทพัฒนามนุษย์และสังคม คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

r10

ศนิ  สุวรรณศรี(นิ) นักศึกษาปริญญาโทพัฒนามนุษย์และสังคม คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

r11

พิชญานิน  ประทุม(ฝ้าย) นักศึกษาปริญญาโทพัฒนามนุษย์และสังคม คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

r12

ธรรมพร  สุขมี(ตูน) นักศึกษาปริญญาโทพัฒนามนุษย์และสังคม คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

r13

อรพิมพ์  สุขคง(อร) นักศึกษาปริญญาโทพัฒนามนุษย์และสังคม คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ทีมวิจัยลงพื้นที่ทำงานภาคสนาม

r14

r15

       ทีมวิจัยเจตน์สฤษฎิ์สังขพันธ์ เก็ตถวา บุญปราการ สุภาวดี ธรรมเจริญ และนันทรัฐ สุริโยลงพื้นที่สัมภาษณ์ชาวประมง และผู้นำชุมชน สท. ตลอดจนสังเกตกิจกรรมการทำประมง เลี้ยงสัตว์ในพื้นที่ตำบลหัวเขา อำเภอสิงหนครจังหวัดสงขลา พบว่า ชุมชนปลูกบ้านอยู่ริมทะเลอยู่กันอย่างแออัด และด้านหลังผู้วิจัยมีขยะจำนวนมากที่ลอยอยู่ริมตลิ่งซึ่งชาวบ้านขอให้ทีมวิจัยหลายทีมที่ลงมาในพื้นที่ช่วยมาดูแลกำจัดขยะ  แต่ไม่ได้รับการตอบรับ ชาวบ้านคนหนึ่งกล่าวว่า“ผมขอแค่ 2 ข้อ คือ ช่วยเอาขยะออกจากทะเล และขุดรอกล่องน้ำที่เป็นทางเรือให้ลึกกว่านี้”

r16

สัมภาษณ์อดีตประธานชุมชน และประธานชุมชนหมู่ 6 ชุมชนเจ้านคร

r17

เจตน์สฤษฎิ์สังขพันธ์ สัมภาษณ์ชาวบ้านหัวเขา เจตน์สฤษฎิ์เก็ตถวา สุภาวดี

ขณะสัมภาษณ์สมาชิกสภาเทศบาลเมืองสิงหนคร อดีตผู้ใหญ่บ้านหมู่ 4 หัวเขา ที่ขนำริมทะเลสาบสงขลา

r18

พื้นที่ชุมชนหัวเขา ตำบลหัวเขา อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา

r19

อุทยานแห่งชาตินกน้ำคูขุด สทิงพระ

r20

r21

สงขลา-ถนนนางงาม-ศิลปะข้างผนัง

r22

หลังจากทำงานเสร็จเราก็แวะไปที่เขตห้ามล่าสัตว์ป่าทะเลสาบสงขลา อุทยานนกน้ำคูขุด

อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา

r23

ทีมวิจัยวิถีบกบก

r24

ว่าไงก็ว่ากัน…อยู่ในหมงแล้วนี่

r25

ทำไปได้อะนะ…ศึกชิงนัยบัส

r26

สาว-หนุ่มงามสดใส พายเรือกรายผ่านมา  พบเธอที่ดอนคันรา  ลักขณางามเหลือใจ…อุต๊ะ!!

r27

คนละอารมณ์…..กับติดอยู่ในระหว่างทิวโหนด