ปฏิทินอาหาร วิถีนาและวิถีโหนด

ปฏิทินอาหารของชุมชน วิถีนาและวิถีโหนด

จากการศึกษาพบว่า พื้นที่ที่อยู่ภายใต้วิถีนา วิถีโหนด ในคาบสมุทรสทิงพระ มีชาวบ้านทำนาขึ้นตาลโตนดควบคู่กันไป ทั้งอำเภอสิงหนคร และอำเภอสทิงพระ และเกือบทุกตำบลในอำเภอเหล่านี้ชาวบ้านทำนาและขึ้นตาลโตนดเป็นส่วนใหญ่ การทำนาจะยังคงอยู่ถึงแม้จะมีการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินจากการถูกรุกคืบโดยไร่นาสวนผสม ปาล์มน้ำมัน สวนยางพารา การนำที่ดินไปทำบ้านจัดสรร ตลาด และโรงงานอุตสาหกรรม แต่วิถีนาก็คงยังดำรงอยู่ได้ โดยคณะผู้วิจัยได้สัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลในชุมชนและนำเสนอปฏิทินอาหารของชุมชนภายใต้วิถีนา วิถีโหนดดังต่อไปนี้
calenda1
calenda2

 

ภาพกิจกรรมวิถีนา

กิจกรรมวิถีนา

9-11-2015 9-31-20 AM

9-11-2015 9-31-43 AM

การไถพลิกฟื้นแผ่นดินเพื่อทำนา จนกระทั่งข้าวเริ่มเติบโตที่สทิงพระ

เมื่อปลายเดือนกันยายน และตุลาคม 2557

ที่มา: ถ่ายโยผู้วิจัย กันยายน-ตุลาคม 2557

9-11-2015 9-32-08 AM

9-11-2015 9-32-30 AM

ข้าวออกรวง เกี่ยวข้าวประมาณปลายเดือนมกราคม 2558

9-11-2015 9-32-55 AM

9-11-2015 9-33-15 AM

9-11-2015 9-33-37 AM

9-11-2015 9-33-55 AM

ส่วนใหญ่ชาวนาจะจ้างรถตัดข้าว และรถตัดจะสามารถเทข้าวใส่ถุงได้เลย

การเก็บข้าวไว้บริโภคในครัวเรือนและขายเพื่อให้ได้ต้นทุนคืนแต่ชาวนาบอกว่าขาดทุนทุกปี

9-11-2015 9-34-14 AM

9-11-2015 9-34-38 AM

9-11-2015 9-35-40 AM

9-11-2015 9-35-58 AM

ตากข้าวข้างถนนก่อนเก็บเข้ายุ้งฉาง

9-11-2015 9-36-16 AM

9-11-2015 9-36-33 AM

เอาข้าวไปสีในโรงสีชุมชนไว้บริโภคในครัวเรือน

10-13-2015 4-38-14 PM

ขายให้นายทุนหรือพ่อค้าคนกลางบริเวณที่นาซึ่งกำลังตัดข้าว

ภาพกิจกรรมวิถีโหนด

9-11-2015 7-04-04 PM

9-11-2015 7-04-25 PM

ต้นตาลโตนดกับพะองที่ใช้ปีนขึ้น

9-11-2015 7-05-08 PM

9-11-2015 7-04-47 PM

เตรียมตัวไปขึ้นตาล กับคนขึ้นตาล

9-11-2015 7-05-33 PM

เคี่ยวน้ำผึ้งเหลว

9-11-2015 9-54-29 PM

กระบอกตาล

9-11-2015 7-37-56 PM9-11-2015 7-06-29 PM

ลูกตาลใส่ถุงขายถุงละ 20-25 บาท

9-11-2015 7-38-15 PM9-11-2015 7-38-36 PM

น้ำส้มจากตาลโตนด และน้ำผึ้งเหลว

9-11-2015 7-39-01 PM

9-11-2015 7-39-14 PM

เคี่ยวน้ำตาลโตนดเพื่อทำน้ำผึ้งแว่น

9-11-2015 7-39-32 PM

ภาพกิจกรรมไร่นาสวนผสม 

 

9-11-2015 9-31-34 PM

กล้วย

9-11-2015 9-31-49 PM

มะพร้าว

9-11-2015 9-53-05 PM

อ้อย

9-11-2015 9-32-13 PM

แตงกวา