ปฏิทินอาหาร วิถีเล

ปฏิทินอาหารของชุมชน วิถีเล

จากการศึกษาพบว่า พื้นที่ที่อยู่ภายใต้วิถีเลคือ พื้นที่ที่ติดทะเลสาบสงขลา เช่น ตำบลหัวเขา ตำบลปากรอ เนื่องจากชาวบ้านส่วนใหญ่ ประกอบอาชีพประมง และรับจ้างในโรงงานอุตสาหกรรม แต่อย่างไรก็ตามการทำประมงยังคงมีการสืบทอดจากรุ่นสู่รุ่น เป็นพื้นที่อยู่ติดชายฝั่งทะเล โดยมีปฏิทินอาหารของชุมชนในแต่ละเดือนดังนี้

ตารางแสดง ปฏิทินอาหารของชุมชนตำบลหัวเขาภายใต้วิถีเล

lay

                         จากตารางข้างต้นสะท้อนให้เห็นว่า ปฏิทินอาหารของชุมชนในรอบ 1 ปี ภายใต้วิถีเล ชุมชนตำบลหัวเขามีทรัพยากรอาหารของชุมชนที่สามารถหามาเป็นอาหารได้ตลอดทั้งปี สังเกตได้ว่า ช่วงเดือนมกราคม- เดือนเมษายน จะเป็นกุ้ง ส่วนเดือนพฤษภาคม –เดือนกันยายน ส่วนใหญ่จะจับได้ปู ช่วงเดือนตุลาคม-ธันวาคมจะเป็นปลา แต่อย่างไรก็ตาม ไม่สามารแยกออกได้อย่างชัดเจนว่าช่วงเดือนใดจะมีปลา กุ้ง ปูให้จับ ทั้งนี้เนื่องจากสัตว์น้ำจะมีหลากหลายทั้งกุ้ง ปู ปลา เพียงแต่บางช่วงเท่านั้นที่จะมีจำนวนมาก หรือจำนวนน้อยลง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับชนิดของเครื่องมือประมงอีกด้วย เช่น โพงพางจะจับสัตว์น้ำได้ทุกชนิด จับได้ทั้งกุ้ง ปู ปลา